Mateřská škola Chrjukinova 11, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehTřídy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami

Od 1.7.2019 MŠ Chrjukinova 11 uzavřena!

Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Volgogradská 4, příspěvková organizace

Vedoucí učitelka: Mgr. Babušáková Marcela

Telefon: 596 746290

E-mail: ms.chrjukin@seznam.cz

WWW: www.mschrjukinova.webnode.cz

Počet tříd: 2 standardní + 1 pro děti s kombinovanými vadami

Kapacita: 64

Provozní doba: 6.00 - 16.00 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 29,- Kč 32,-

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 350,-

Zaměření školy:

Aktivity:

Školní vzdělávací program "Hrajeme si celý rok" -

cílem je vytvořit podmínky pro základ zdravého životního stylu a tím celkový harmonický, osobnostní rozvoj dítěte po stránce fyzické, psychické a sociální. Směřujeme k utváření základů klíčových kompetencí. Při výchovně-vzdělávacím procesu dětí preferujeme situační učení hrou a samostatnou činnost, což je založeno na přímých zážitcích, dále činnosti prožitkové a kooperativní. Děti vedeme k samostatnosti a vytváříme podmínky k jejich seberealizaci.

V neposlední řadě se zaměřujeme na celkový rozvoj dítěte nejen po stránce sebeobsluhy, získávání základních znalostí a dovedností, zdokonalování jemné a hrubé motoriky, ale důraz je rovněž kladen na vlastní sebeuvědomění, soužití ve společnosti a uvědomění si vlastní identity.

Uplatňujeme metody: kontaktní kruh, tvořivá dramatika, prožitkové učení, využití situací, řízená skupinová činnost, řízené individuální činnosti, převládají spontánní činnosti nad řízenými.

Preferujeme činnosti: volná hra, psychomotorická cvičení, výlety, exkurze, kooperativní a námětové hry, práce s encyklopediemi, ruční práce s přírodninami a odpadovým materiálem, relaxační a odpočinkové činnosti, společné činnosti pro děti a rodiče, nadstandardní aktivity, evaluace, šikovné ručičky, angličtina pro nejmenší

Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 30 škol