Mateřská škola Ostrava - Výškovice, Staňkova 33, příspěvková organizace Fakultní instituce Ostravské univerzity v Ostravě

VýškoviceLogopedická třídaEnviromentální výchovaVýuka anglického jazyka

Adresa: Staňkova 156/33, 700 30 Ostrava-Výškovice

Ředitelka: Bc. Šárka Beranová

Statutární zástupce ŘŠ: Mgr. Lucie Ševčíková

Telefon: 596 737 543, mobil sekretariát: 724 034 900

E-mail: msstankova@seznam.cz

WWW: www.msstankova.cz

Počet tříd: 4 běžné standardní + 2 logopedické

Kapacita: 150

Provozní doba: 06.00 - 16.30 hod.

Součástí MŠ je školní jídelna

Vedoucí ŠJ: Jana Jochová

Telefon: 596 737 573, 602 236 767

Cena celodenní stravy: Kč 37,- do 6 let; Kč 40,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 550,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program - "CESTY KOLEM NÁS" - mateřská škola zabezpečuje předškolní vzdělávání, kterým se rozumí zabezpečení a uspokojování přirozených potřeb dítěte a rozvoj jeho osobnosti. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání. Toto probíhá ve spolupráci rodiny, poradenských zařízení a předškolního zařízení v souladu se Zákonem 561/2004 Sb., O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), v platném znění a prováděcími předpisy k tomuto zákonu.

Vzdělávání se uskutečňuje v souladu s Rámcovým programempro předškolní vzdělávání. V souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání máme zpracovaný svůj vlastní Školní vzdělávací program na své podmínky. Rovněž zabezpečujeme vzdělávání handicapovaným, dětem se speciálními vzdělávacími potřebami formou skupinové integrace ve speciálních logopedických třídách a individuální integraci dětí vřazených do běžných tříd MŠ na základě podpůrných opatření zpracovaných ze Speciálních pedagogických center (SPC). Ve speciálních logopedických třídách jsou vřazeny i děti s více vadami. Konkrétní vzdělávací činnost se uskutečňuje na jednotlivých třídách dle Třídních vzdělávacích programů. Hlavním cílem našeho ŠVP s názvem "CESTY KOLEM NÁS" je duševní a tělesný rozvoj dětí s prioritou akceptovat každé jednotlivé dítě v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb, realizován v pohodovém klimatu MŠ, zajištěným všemi zaměstnanci MŠ. V průběhu VVP respektujeme rámcové cíle, konkrétně formulované ve vzdělávacích oblastech, které vedou k osvojování kompetencí a jejich postupnému zdokonalování, s průběžným záznamem dosahování v TVP. Během činností preferujeme prožitkové a situační učení s nezastupitelným významem hry, děti vedeme k samostatnosti a vytváříme podmínky k jejich seberealizaci. Proces integrovaného učení má především formu individuální, skupinovou a řízenou.

Jazyky, kroužky: Zájmová činnost Taneční, Zájmová činnost Angličtina, Výtvarná zájmová činnost, Kurz plavání, Usměvavé lyžování, Zotavovací pobyt, Klub maminek a batolat, spolupráce s knihovnou Ostrava-Výškovice, spolupráce ze ZŠ Srbská

foto 7foto 6Nové foto 5Nové foto 4Nové foto 2Nové foto 3foto_1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol