Mateřská škola Rezkova 14, 700 30 Ostrava - Zábřeh

ZábřehRozšířená výuka matematikySaunaSolná jeskyně

Sídlo ředitelství: Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100, příspěvková organizace

Zástupkyně řed. pro předškolní výchovu: Bc. Davidová Dana

Telefon: 596 789 929, 720 588 511

E-mail: davidovaskolka@zshorymirova.cz

WWW: https://www.zshorymirova.eu/

Počet tříd: 4 věkově smíšené + 1 předškolní třída

Kapacita: 140

Provozní doba: 06.15 - 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 36,- do 6 let ; 37,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 290,-

Zaměření školy:

Hlavním cílem předškolního vzdělávání naší mateřské školy je všestranný a harmonický rozvoj dítěte. Zaměřujeme se na vzdělávání dětí podle jejich specifických a individuálních potřeb. Ve výchovně vzdělávacích činnostech preferujeme nezastupitelný význam hry. Děti vedeme k samostatnosti a vytváříme optimální podmínky k jejich seberealizaci a sebehodnocení.

Školní vzdělávací program (ŠVP) „Školka hrou“ je zpracován do integrovaných bloků: V království kamarádů, Podzimní čarování, Co vyprávěla sněhová vločka, Když jaro zaťuká, Výpravy za poznáním, Když sluníčko hřeje. Prioritou ve vzdělávání dětí je rozvíjet jejich poznání na základě prožitků a vlastních zkušeností. Zajišťujeme také vzdělávání dětí s individuální integrací do běžných tříd MŠ dle doporučení SPC.

Smyslem školky je v co nejširším záběru dodržovat zásady zdravé školky, dále realizace

preventivního programu zaměřeného na prevenci sociopatologických jevů, ekologický program, dopravní prevenci ve spolupráci s policií ČR a Hasičským záchranným sborem.  

       V rámci běžné výuky i mimo ni poskytujeme:

 • práce s IT technologiemi
 • třídy vybavené interaktivními tabulemi, multiboardy, roboty BeeBot, Albi tužkami
 • environmentální a polytechnické vzdělávání s velkým výběrem knih, mikroskopů a interaktivních didaktických pomůcek
 • plavecké kurzy
 • lyžařské kurzy
 • školy v přírodě
 • celoročně ozdravný program saunování
 • plynulá návaznost přechodu dětí z MŠ do ZŠ v rámci pružné spolupráce v duchu projektové výuky sportovních a dalších aktivit
 • netradiční trávení přestávek s pobytem na školním hřišti
 • spolupráce se Spolkem rodičů – workshopové dílny, akce na školní zahradě (Hopsalín, Oslava dne dětí, Olympiády, Karneval, Uspávání broučků, Drakiáda, Rozloučení s předškoláky
 • do denního programu zařazujeme pravidelně divadelní představení, oslavy narozenin, exkurze, besedy, mikulášskou nadílku, návštěvy Divadla loutek, Vánoční den
 • zapojení do výtvarných soutěží, celostátních projektů a akcí charitativního charakteru
 • služby školního poradenského pracoviště s nabídkou péče pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, logopedická průprava a náprava
 • využití školního informačního centra s plně digitalizovanou knihovnou s lekcemi na podporu čtenářské gramotnosti, besedy pro děti
 • využití učeben informatiky, jazykových učeben, hudebny
 • účast v časech vedlejších i hlavních prázdnin příměstské tábory v celém areálu školy
 • hřiště otevřeno pro širokou veřejnost ve spolupráci s mnohými sportovními institucemi a partnery
 • workoutové hřiště a sportovní areál (multifunkční hřiště, atletické dráhy)
 • pořádání akcí pro rodiče s dětmi (tvůrčí dílny, hudební a divadelní vystoupení, sportovní aktivity)
 • stravování ve školní jídelně v duchu zdravé výživy, dopolední a odpolední svačinky
 • spolupráce s Městským obvodem Ostrava-Jih na společných akcích, VŠB, OU, Světem vědy a techniky, PPP, SPC, městskými knihovnami, s Evropskou rozvojovou agenturou
 • zapojení do projektu MAP II, Šablony II, dotační programy
 • rozšířená výuka Angličtina hrou
 • pro nejmenší děti a jejich rodiče odpolední pobyty v Mimiklubu
 • aktuální informace včas směrem k žákům a zákonným zástupcům přes školní facebook https://www.facebook.com/zakladniskola.horymirka/ a webové stránky školy www.zshorymirova.eu
 • vstřícný a příjemný kolektiv zaměstnanců školy a školky
Foto6Foto5Foto4Foto3Foto2Foto1
Hodnoceni: 0
Hodnoceno: 0x
0. místo z 29 škol