Školy na jihu Ostravy

MŠ U Zámku - Zábřeh

Základní údaje o škole

Název školy: Mateřská škola U Zámku, 700 30 Ostrava – Zábřeh Sídlo ředitelství: Mateřská škola Ostrava - Zábřeh, Za Školou 1, příspěvková organizace

Specializace

Enviromentální výchova

Kontaktní údaje

Telefon: 725 059590 E-mail: ms.U-Zamku@seznam.cz Web: www.mszaskolou.cz

Ředitel školky

Zástupce ředitele školky

Mgr. Jana Reiblová

Bližší informace o škole

Počet tříd: 3 standardní

Kapacita: 65

Provozní doba: 06.00 – 16.30 hod.

Cena celodenní stravy: Kč 50,- do 6 let; Kč 53,- od 7 let

Výše úplaty za vzdělávání: Kč 440,-

Zaměření školy: Školní vzdělávací program – „Náš svět“ je zpracován v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Vzdělávací obsah je zpracován tak, aby dítě mělo možnost vnímat svět v přirozených souvislostech a získávat tak reálný pohled na svět a vše, co se kolem děje.

Součástí Školního vzdělávacího programu je Školní preventivní program zaměřený na prevenci sociopatologických jevů, ekologický program, dopravní prevenci a zdravý životní styl.

MŠ nabízí kvalitní výchovné a vzdělávací působení přiměřené věku dětí, příznivé sociální klima, bezpečně a účelně vybavené prostředí a individuální přístup.

Jazyky, kroužky: Školní vzdělávací program vhodně doplňují tradiční akce školy jako např. plavání pro předškoláky, tvoření z keramické hlíny, oslavy narozenin, ročních svátků, MDD, maškarní karneval, exkurze, besedy, odpolední společné akce s rodiči (dílničky, sportovní akce atd.), Den otevřených dveří, účast na výtvarných soutěžích a další.

Ve spolupráci se Spolkem rodičů Mateřídouška se účastníme celostátního ekologického projektu RECKLOHRANÍ, třídíme odpad na třídách, vedeme děti k charitativní činnosti – spolupracujeme s charitou sv. Alexandra. Jsme zapojeni do celostátní akce „Celé Česko čte dětem“. V rámci projektu „Talentmanagement“ získávají děti praktické dovednosti v řemeslné dílně „U Šroubka a Vroubka“ v MŠ.

Zobrazení školky na mapě