Aktuality

Prázdninový provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu 2021


Konkrétní termíny najdete ZDE

Zápis dětí do mateřských škol Městského obvodu Ostrava-Jih pro školní rok 2021/2022


Zápis dětí do mateřských škol, jejichž zřizovatelem je Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih, pro školní rok 2021/2022, proběhne ve dnech od 2. května do 16. května 2021

Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se podávají vždy v příslušné mateřské škole.

V souvislosti s protiepidemickými opatřeními, která tento školní rok v mateřských školách provázejí, bude však potřebné organizaci přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků a zároveň splněny všechny zákonné povinnosti.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od tří do šesti let, o přijetí dítěte rozhoduje ředitel mateřské školy. Předškolní vzdělávání je povinné pro děti, které dosáhnou pátého roku věku ke dni 31. 8. 2021. Rodiče jsou povinni zapsat své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání, neučiní-li tak, dopustí se přestupku, za který jim může být vyměřena pokuta až 5 tis. korun. Počet přijatých dětí podléhá stanovené kapacitě mateřské školy.

Školským obvodem mateřských škol, zřízených rozhodnutím zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih je území statutárního města Ostravy.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, aktuální informace budou zveřejněny na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

Termíny zápisů do 1.tříd pro školní rok 2021/2022


Vážení rodiče předškoláků,

s ohledem na epidemický vývoj,  nebude zřejmě  možná přítomnost dětí u zápisu do 1. tříd pro školní rok 2021/2022. Sledujte prosím webové stránky jednotlivých škol, prostřednictvím kterých Vás bude škola informovat o průběhu zápisu.

Žádost o přijetí dítěte do 1. třídy základní školy je možné doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy,

e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce,

poštou (rozhodující je datum podání na poštu),

osobním podáním ve škole.

Pokud budete žádost podávat prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, faxem apod.), je nutné, abyste ji do 5 dnů potvrdili, jinak se k žádosti nepřihlíží.

V případě osobního podání žádosti je nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření.

Přehled zápisů do všech základních škol najdete v březnových Jižních listech ZDE

Podrobné informace o zápisech a školách najdete ZDE

K zápisu si vezměte s sebou :  

  • občanský průkaz, rodný list dítěte, je-li dítě cizí státní příslušník, pak i doklad o povolení  jeho trvalého pobytu 
  • v případě, že již byla dítěti odložena povinná školní docházka, vezměte originál tohoto rozhodnutí
  • v případě, že zákonný zástupce bude žádat odklad povinné školní docházky, doloží společně s žádostí také doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa (pokud zákonný zástupce nedoloží u zápisu oba posudky, bude vyzván, aby takto učinil nejpozději do 30.4.2021)
  • dítě, které dovrší 6 let až v průběhu školního roku 2021/2022 může být přijato již v daném školním roce, požádá-li o to jeho zákonný zástupce
  • u dítěte, které dovrší 6 let v období září – prosinec 2021, je podmínkou přijetí doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
  • u dítěte, které dovrší 6 let v období leden-červen 2022, je podmínkou přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře

 

Učitelé převzali ocenění


Městský obvod Ostrava-Jih si práce učitelů velmi váží a deset z nich vybral a ocenil ve dvou kategoriích, a to Výrazná pedagogická osobnost a Dlouholetá pedagogická tvůrčí činnost.

 

OCENĚNÍ UČITELÉ

kategorie: VÝRAZNÁ PEDAGOGICKÁ OSOBNOST

Tereza Ondřejová – MŠ I. Herrmanna

Lenka Holásková – MŠ Srbská

Mario Zemánek – ZŠ Provaznická

Monika Gajdičiarová –  ZŠ Chrjukinova

Veronika Tkačuková – ZŠ MUDr. E. Lukášové

 

kategorie: DLOUHOLETÁ PEDAGOGICKÁ TVŮRČÍ ČINNOST

Anna Vařeková – ZŠ a MŠ Mitušova 16

Karla Panáčková – ZŠ a MŠ Šeříková 33

Marcela Labaničová – ZŠ a MŠ Dvorského

Šárka Augustová – MŠ J. Maluchy 105

Eva Kačníková – ZŠ Jugoslávská

 

PODĚKOVÁNÍ ZA CELOŽIVOTNÍ PRÁCI:

Alena Píchová – MŠ J. Maluchy

PODĚKOVÁNÍ ZA SPOLUPRÁCI PŘI ZŘÍZENÍ KRIZOVÉ ŠKOLKY V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU:

Jan Veřmiřovský – ZŠ a MŠ Březinova

„U této příležitosti bych ale také chtěla moc poděkovat rodičům, kteří museli část pedagogické práce vzít na svá bedra. Velmi si toho vážím a přeji nám všem, aby zlepšená pandemická situace umožnila brzký návrat dětí i žáků do škol,“ doplnila Dagmar Hrabovská.

https://ovajih.ostrava.cz/cs/o-jihu/aktualne/ucitele-prevzali-oceneni-za-jejich-kvalitni-praci

Školky se postaraly o velikonoční výzdobu náměstí


Náměstí Ostrava-Jih se rozzářilo rozkvetlými stromky zlatic ozdobenými velikonočními vajíčky, zajíčky, kuřátky, ptáčky a stužkami. Postaralo se o to 29 mateřských škol městského obvodu Ostrava-Jih. A jejich výzdoba se stala malou senzací mezi obyvateli.

„Napadlo nás, že v době, kdy se nemohou konat tradiční velikonoční trhy, bychom mohli oživit náměstí a připomenout lidem, že na tradiční svátky nezapomínáme. Městský obvod se postaral o obstarání zlatic, Technické služby Ostrava-Jih zase o jejich umístění a výzdoba školek pak dotvořila společné dílo. Z prvních ohlasů soudíme, že se náš nápad lidem líbí. Volají nám lidé i firmy, že jsou výzdobou nadšeni, někteří požadují další stromky, které si chtějí sami nazdobit,“ říká místostarostka pro oblast školství Dagmar Hrabovská. „Děkuji všem dětem a jejich učitelkám, že se o tak krásnou výzdobu postaraly,“ doplnila místostarostka Hrabovská.

Stromky na náměstí setrvají do Velikonoc a poté budou zasazeny na zahradách mateřských školek.

    

Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na ředitele mateřské školy


Rada městského obvodu Ostrava-Jih vyhlašuje v souladu s § 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurzní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele Mateřské školy Ostrava-Dubina, A. Gavlase 12A, příspěvkové organizace.

Podrobnosti najdete ZDE.

 

Příměstský letní tábor v AKORDU


Více informací naleznete na www.dk-akord.cz

Jarní obrázky MŠ a ZŠ zdobí chodby ÚMOb Ostrava-Jih


Děti MŠ a žáci ZŠ našeho obvodu ozdobili svými obrázky chodbu odboru školství a kultury a průchozí koridor na budovu C.

  

Navrhněte na ocenění učitele z online výuky


 

Hrdinou může být i učitel/ka. Zrovna takový, který skvěle zvládá distanční výuku. Učitelku nebo učitele, který je podle vás výborný při on-line výuce, navrhněte na ocenění. Návrhy mohou posílat rodiče, žáci i zástupci škol.

Oblast školství poznamenala opatření a nařízení vlády a MŠMT, která neumožňují osobní přítomnost žáků ani jejich pedagogů ve škole. Pedagogové i žáci jsou v kontaktu pouze přes počítače a výuka je náročnější než ve školních lavicích.

 „Proto jsme se rozhodli ocenit tyto hrdiny a hrdinky, kteří v této nelehké situaci našli sílu a odvahu dělat výuku zajímavě, interaktivně a moderně, prostřednictvím on line technologií,“ zdůraznila náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová.  

Kritéria:

  • inovativní přístup k distančnímu vzdělávání
  • moderní a interaktivní realizace distanční výuky
  • využívání různých nástrojů a možností prostřednictvím on line technologií
  • nadstandardní přístup k dětem a rodičům

Návrh na ocenění za příkladnou práci pedagogů základních škol, může podat kdokoli (např. rodiče, žáci, pedagogický sbor, školská rada, ředitel školy) do 8. 3. 2021.

Formulář pro podání návrhu si stáhněte  z d e .

Vyplněný formulář včetně zdůvodnění návrhu zašlete na e-mailovou adresu: msegar@ostrava.cz nebo poštou na adresu: Statutární město Ostrava, Odbor školství a sportu, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava ve stanoveném termínu.

Vaše návrhy budou vyhodnoceny a ti nejlepší pedagogové se mohou těšit na ocenění.

Ostrava-Jih připravuje sloučení dvou základních škol


Radnice obvodu nevyhlásí konkurz na uvolněné místo ředitele ZŠ Klegova 27. Místo toho připraví dvě základní školy, fungující v jednom stavebně propojeném objektu v Hrabůvce, ke sloučení. Po zvážení současné situace na obou školách a všech alternativ a možností, se tato varianta jeví radním jako nejvhodnější. Bude-li v březnu zastupitelstvo souhlasit, vznikne nový subjekt k 1. 8. 2021. V názvu budou uvedeny oba dosavadní názvy škol a sloučení neovlivní školní vzdělávací programy.

 

Prvňáčci by se pak při dubnových zápisech pro školní rok 2021 – 2022  již hlásili s vědomím, že od 1. 9. 2021 budou žáky jedné spojené školy. Důvodů, na základě kterých vedení radnice sloučení ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové a ZŠ Klegova 27 navrhne zastupitelstvu jako optimální postup pro další zdárný rozvoj obou škol, je hned několik.

Obě dosavadní školy působí v jednom stavebně propojeném objektu, společně užívají tělocvičny, jídelnu a venkovní sportoviště. Nový subjekt získá  efektivnější možnosti využití výukových a ostatních prostor škol i lepší možnosti k čerpání externích zdrojů financování. Rozšíří se vzdělávací možnosti a potenciál školy. Díky sloučení se zjednoduší a zkvalitní také komunikace ohledně využití školního zázemí pro dva působící sportovní kluby. Pro žáky, jejich rodiče a učitele, se nic zásadního nezmění. Záměrem zřizovatele je svěřit vedení sloučené školy dosavadní ředitelce ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Mgr. Petře Kalouskové. S návrhem sloučení byli seznámeni zástupci vedení a školské rady obou dotčených škol. Záležitost je rovněž konzultována s oddělením školství Magistrátu města Ostravy.

HŘIŠTĚ OTEVŘENÁ VEŘEJNOSTI a DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ


Hřiště otevřená veřejnosti v areálech ZŠ a MŠ.

Projekty "Hřišť otevřených veřejnosti" jsou financovány z rozpočtu statutárního města Ostravy. Seznam najdete zde.

Dětská dopravní hřiště na území Ostrava-Jih.

Seznam veřejně přístupných dopravních hřišť najdete zde.

 

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Klegova 27

Fotbal

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Kosmonautů 15

Hřiště MŠ P. Lumumby 25 pro nejmenší

ZŠ Ostrava-Výškovice, Srbská 2

Fotbal

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Chrjukinova 12

Víceúčelové hřiště, krosová dráha, běžecké dráhy, pink-ponkové stoly.

ZŠ Ostrava-Hrabůvka, Provaznická 64

Míčové hry, lehká atletika, hry na pískovišti a průlezkách.

ZŠ a MŠ Ostrava-Výškovice, Šeříkova 33

Adresa: Šeříkova 682/33, 700 30 Ostrava

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Březinova 52

Fotbal, basketbal, tenis, odbíjená, skok do dálky. Adresa: Březinova 52, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ  a MŠ Ostrava-Zábřeh, Horymírova 100

Atletika, fotbal, volejbal, basketbal, házená a vybíjená. Adresa: Horymírova 100, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ Ostrava-Zábřeh, Jugoslávská 23

Víceúčelové hřiště -  hokej, fotbal, atletika. Adresa: Jugoslávská 23, 700 30 Ostrava-Zábřeh

ZŠ  a MŠ Ostrava-Hrabůvka, Mitušova 16

Fotbal a basketbal.

 

DĚTSKÁ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NA ÚZEMÍ OSTRAVA-JIH

MŠ F. Formana 13, Ostrava-Dubina

Dopravní hřiště v areálu MŠ na ulici F. Formana 13/251, Ostrava-Dubina.

ZŠ  a MŠ A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka

Dopravní hřiště, dopravní výchova v areálu ZŠ na ulici A. Kučery 20, Ostrava-Hrabůvka.

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové, Ostrava-Hrabůvka

Dopravní hřiště v areálu MŠ na ulici Mjr. Nováka 30, Ostrava-Hrabůvka

ZŠ a MŠ Šeříkova 33, Ostrava-Výškovice

Dopravní hřiště se nachází v areálu MŠ na ulici Předškolní 1, Ostrava-Výškovice

Soubor hygienických předpisů pro MŠ a ZŠ


Od 11. 5. 2020 budou základní školy otevřeny pro žáky 9. ročníků. Od 25. 5. 2020 se otevřou mateřské školy, dále základní školy pro žáky 1. stupně (1.-5. třídy ZŠ) a hřiště ve školních areálech.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo soubor hygienických a bezpečnostních pokynů, kterými se školy musí řídit. Manuál pro mateřské školy a základní školy najdete ZDE. Harmonogram uvolňování mimořádných opatření ve školství najdete ZDE.

Mimořádné opatření proti šíření koronaviru - uzavřely se školy


Ministerstvo zdravotnictví vydalo v úterý 10. 3. 2020 mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2, na jehož základě se od 11. března 2020 do odvolání uzavírají základní, střední i vysoké školy. Rodičům dětí vzniká nárok na čerpání ošetřovného, pokud v důsledku tohoto rozhodnutí zůstanou doma s dítětem mladším 10 let. Více informací najdete ZDE.

 

Jak se uplatní nárok na ošetřovné?

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) (PDF 423,51 kB), který mu vydá ve 2 vyhotoveních škola, kterou dítě navštěvuje.

Volné prostory k pronájmu v tělocvičnách ZŠ Ostrava-Jih


Přehled ZŠ působících v městském obvodu Ostrava-Jih obsahující volné časové prostory v tělocvičnách pro možné budoucí nájemce včetně telefonních kontaktů na základní školy:

Celkem záznamů: 14